Privacyreglement MC Delfshaven

Informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens binnen onze praktijk

Algemeen
De nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beschermt uw privacy en persoonsgegevens. Dankzij deze Europese wet moet elke organisatie die met persoonsgegevens werkt, voldoen aan bepaalde plichten. In de gezondheidszorg gelden nog meer regels om uw privacy te beschermen. Deze regels staan in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). In dit privacyreglement krijgt u meer informatie over uw rechten en onze plichten volgens de AVG en de WGBO.

Plichten huisartsenpraktijk
In onze praktijk worden persoonsgegevens van u verwerkt. Dat is bijvoorbeeld nodig om u goede zorg te bieden. Wij moeten hierbij voldoen aan de volgende plichten:

 • We verzamelen uw persoonsgegevens alleen voor zorgverlening, voor beheer en beleid en voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. We verwerken persoonsgegevens niet om andere redenen.
 • We laten u weten dat we uw persoonsgegevens gebruiken. Bijvoorbeeld door een assistente, door een folder of via onze website.
 • Medewerkers van MC Delfshaven zijn verplicht om vertrouwelijk met gegevens om te gaan.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd; onbevoegden hebben geen toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om u goede zorg te verlenen. Deze termijn is 15 jaar (vanaf de laatste behandeling). Tenzij langer bewaren nodig is voor uw gezondheid of die van uw kinderen.

Rechten patiënt

 • U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens van u worden verwerkt.
 • U mag deze gegevens inkijken en er een afschrift van ontvangen.
 • U mag deze gegevens laten wijzigen, aanvullen of verwijderen – als dat nodig is.
 • U heeft het recht om uw medische gegevens (deels) te laten vernietigen. Maar alleen als dat niet schadelijk is voor de gezondheid van iemand anders.
 • U mag een eigen verklaring toevoegen aan uw medisch dossier.
 • U mag zich verzetten tegen het verwerken van uw gegevens.

Wilt u gebruikmaken van bepaalde rechten als patiënt? Geef dit dan door aan MC Delfshaven. Bijvoorbeeld via het Aanvraagformulier medische gegevens.

Persoonsgegevens aan derden
Uw zorgverlener heeft uw toestemming nodig om uw medische gegevens te verstrekken aan anderen. Er zijn enkele uitzonderingen. Bijvoorbeeld als er gevaar is voor uw gezondheid. Of als er gevaar is voor de gezondheid van iemand anders.

Uitwisseling gegevens
Heeft u toestemming gegeven voor het uitwisselen van uw gegevens? Dan kan MC Delfshaven medische gegevens veilig en betrouwbaar delen met de huisartsenpost (HAP). Bent u bijvoorbeeld ’s avonds of in het weekend bij de HAP geweest? Dan ontvangt uw huisarts een waarneembericht. Zodat uw huisarts weet wat uw klachten waren. En welke behandeling u kreeg.

Overdracht van uw dossier
Kiest u een nieuwe huisarts? Dan is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts uw medische geschiedenis kent. Daarom draagt uw huidige huisarts uw medisch dossier over aan uw nieuwe huisarts. Via aangetekende post of persoonlijk. Of via een beveiligde digitale verbinding. Dat gebeurt binnen 1 maand nadat uw nieuwe huisarts heeft gevraagd om uw medische gegevens.